วิเคาะห์หุ้น hft

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 658,434,300 บาท ทุนที่ชำระแล้ว 658,434,300 บาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และยางรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถลาก รถกอล์ฟ ยางรถที่ใช้วิ่งบนชาดหาด-ไต่เขา เป็นต้น บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตยางนอกยางในดังกล่าวมานานกว่า 22 ปี บริษัท มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า HFR) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไต้หวันเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยางในยางนอกสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และยางรถอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวัน บริษัท ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO และ Q-UICK ส่วนเครื่องหมายการค้า DUNLOP เป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP โดยปัจจุบันบริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศค่อนข้างสูง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000

บริษัท มีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศร้อยละ 34.65 และต่างประเทศร้อยละ 65.36. สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการผลิต (OEM) รถจักรยานยี่ห้อชั้นนำได้แก่ LA BICYCLE และ KAMAR MOBILITY เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO และรถจักรยานยนต์ได้แก่ THAI HONDA ,THAI YAMAHA,KAWASAKI,ASAHI TEX ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำการจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ผ่านตลาดทดแทน (Replacement Market) ได้แก่ บริษัท จูนเจริญยนต์ จำกัด และ บริษัท โยโก อัลลอยด์ จำกัด สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัท จำหน่ายสินค้าให้กับเครือข่ายการตลาดซึ่งจัดหาโดยบริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด มหาชน ( HFT) บริษัทแม่( HFR) และบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (HFA) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในกลุ่ม ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย ญี่ปุ่น แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 2,241 ล้านบาท และในปี 2550 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 7.32 มาจากกการประสบความสำเร็จในการปรับขึ้นราคาขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวของยอดขายในประเทศที่มาจากยางรถจักรยานยนต์ และได้นำยางสำหรับรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าในประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิต (OEM) และเน้นให้ความสำคัญกับตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น ในส่วนของกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2551 เท่ากับ 76.28 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.16 บาท

นายเฉิน ไท่ General Manager บมจ.ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) (HFT) ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานตามงบการเงิน ประจำไตรมาส 1/53 ที่มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 52 จำนวน 13.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 81.34% โดยมีผลกำไร

โดยมีผลกำไรในไตรมาส 1/53 จำนวน 29.65 ล้านบาท (กำไรหุ้นละ 0.05 บาท-จำนวนหุ้นสามัญ 658,434,300 หุ้น ) มีสาเหตุจาก

การโอนกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจำนวน 8 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน มีการควบคุมราคาขายอย่างเข้มงวด โดยการวิเคราะห์จากโปรแกรมประมวลผลกำไร ก่อนการเสนอราคาขายให้กับลูกค้า

บริษัทมีการพัฒนาสูตรการผลิตทั้งประเภทยางนอกและยางใน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยยังคง รักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้

และตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ในการลดการสูญเสียของวัตถุดิบและลดขั้นตอนการผลิต ทางอ้อมลง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต

Advertisements