KMC : มาอีกแล้ว (๑) รวมพาร (๒) ลดราคาพาร์ (๓) แจก kmc-w3 (๔) เพิ่มทุน แถม kmc-w3
ขอขอบคุณ คคห 6 ขอแก้ไขตามความถูกต้อง

KMC มาแอีกแล้วเล่นไม้เดิม ยุ่งยากซับซ้อนทำเรื่องเข้าใจง่ายไม่เป็น วันนี้ประกาศ

เพื่อเข้าใจง่ายๆเห็นภาพชัดเจน สนมมติว่ามี kmc จำนวน 100,000 หน่วยๅๆละ 0.43 บาท ต้นทุน(ทั้งสิ้น) 43,000 บาท สมมติว่าถึงจนถึงหลังปิดตลาด 4/3/2556 (สมมติราคาปิด 0.43) ก่อนวัน xr 5/3/2556 และ ผลที่จะได้รับ (ตามความเข้าใจผม)

AAA รวมพาร์ ลดทุนลดพาร์ แจก kmc-w3 เพิมทุนแถม kmc-w3

(๑) รวมพาร์ 10 บาท เป็น 20 บาท
…..หุ้นในพอร์ต 100,000 kmc จะเหลือ 50,000 kmc ต้นทุนเท่าเดิม 43,000 บาท เฉลี่ยหุ้นละ 0.86 บาท
…..ถ้าราคาปิด 4/5/2556 ที่ 0.43 บาท ในวันรุ่งขึ้นจะเปิด 0.86 บาท

(๒) ลดทุนจดทะเบียนลดพาร์ 20.00 บาท เหลือ 0.70 บาท
…..ในวันพาร์ 0.70 เข้าซื้อขาย ไม่มีผลต่อราคาเปิดในวันนั้น ราคาไม่น่าเปลี่ยนแปลง

(๓) แจก kmc-w3 อัตราส่วนค่าแปลง 1 kmc-w3 : 1 kmc @ 0.75 และ อายุ 3 ปี จะได้แจกอัตราส่วน 10 kmc : 1 kmc-w3
……จะได้ 5,000 kmc-w3

(๔) เพิ่มทุน 4 kmc : 5 kmc (หุ้นใหม่) ราคาหุ้นละ 0.50 บาท
…….จะได้สิทธิซื้อหุ้นใหม่ 62,500 kmc @ 0.50 เป็นจำนวนเงิน 32,500 บาท
…….รวมหุ้นเดิม 50,000 kmc ต้นทุน 43,000 บาท ทำมีจำนวนหุ้น 112,500 kmc ต้นทุนรวม 75,500 บาท เฉลี่ยต่อหุ้น 0.6711

(๖) แถม kmc-w3 อัตราส่วน 5 หุ้นใหม่ ต่อ 3 kmc-w3 อิตราส่วนและค่าแปลง 1 kmc-w3 : 1 kmc @ 0.75 บาท
…..ถ้าใช้สิทธิซื้อเต็มจำนวน 62,500 kmc จะได้ 37,500 kmc-w3

BBB สมมติว่าใช้สิทธิซื้อหุ้นใหม่เต็มจำนวน จะมีหุ้นในพอร์ต (จากเดิม 100,000 kmc ต้นทุน 0.43 บาทต่อหุ้น พอสรุปได้ดังนี้

(๑) 112,500 kmc ต้นทุนรวม 80,500 บาท เฉลี่ยต่อหุ้น 0.71556
(๒) 43,500 kmc-w3 [AAA (๓) & AAA (๖)]

CCC เฉลี่ยต้นทุน ขึ้นอยู่มูลค่า kmc-w3 จะเล่นกันที่เท่าไร สมมติว่าเล่นกันที่ราคา 0.22 ซึ่งเป็นราคาของ kmc-w2 ขณะนี้ ราคาปิดในวันก่อนขึ้นเครืองบหมาย xr ซึ่งเราสมมติที่ 0.43 บาท ในวันรุ่งขึ้นจะเปิดประมาณ

80,500 = 112,500 kmc + 43,500 kmc-w3
80,500 = 112,500 kmc – 0.22*43,500
112,500 kmc = 80,500 – 9,570
1 kmc = 70,930/112,500 = 0.83048 หรือ 0.63/0.64

ต้นทุน

112,500 kmc* 0.64 = 72,000
43,500 kmc-w3*0.22 = 9,570
รวม = 81,570 เปรียบกับต้นทุนรวมแท้จริง 80,500 ส่วนต่าเกิดขึ้นจากการปัดเศษ

เพื่อความถูกต้องช่วยตรวจสอบตัวเลขต่าง ดั่ง คคห 6 ได้ชี้ข้อผิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อข้อเท็จจริง ขอขอบคุณ คคห 6 ด้วยครับ

ด้วยยความปรารถนาดี

******************************
วันที่/เวลา 24 ธ.ค. 2555 08:36:43
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมวิสาม้ญผู้ถือหุ้นปี 2556 , การเพิ่มทุนของบริษัทฯ
หลักทรัพย์ KMC
แหล่งข่าว KMC
รายละเอียดแบบเต็ม

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งนายวัชรกิติ วัชโรทัยเป็นประธานกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ธ.ค. 2555
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร :
ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 5,000,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 5,000,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 5,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.70
หมายเหตุ :
ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)

เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ธ.ค. 2555
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 20.00
______________________________________________________________________

การลดทุน

เรื่อง : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ธ.ค. 2555
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 20.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 0.70
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ธ.ค. 2555
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 211,176,828
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 211,176,828
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 10 : 1
: 07 มี.ค. 2556
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 08 มี.ค. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 05 มี.ค. 2556
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
กฤษดามหานครจำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “KMC-W3”)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.75
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3

จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 1,583,826,205
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,583,826,205
อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 5 : 3
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันเสนอขาย : วันที่ 20 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2556
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
กฤษดามหานครจำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “KMC-W3”)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.75
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ธ.ค. 2555
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,639,710,342
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 4 : 5
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.50
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 20 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2556
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 07 มี.ค. 2556
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 08 มี.ค. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 05 มี.ค. 2556
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,639,710,342
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,639,710,342
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 20.00
หมายเหตุ :
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,639,710,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Rights Issue)ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นเพิ่มทุน
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
7 มีนาคม 2556 โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 27
มีนาคม 2556
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้คณะ กรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเ
ดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights)
ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน
จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน
โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้คำนึงถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดส
รร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ
รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ธ.ค. 2555
วันประชุม : 11 ก.พ. 2556
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 ม.ค. 2556
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 14 ม.ค. 2556
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 ม.ค. 2556
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– การเพิ่มทุน
– การลดทุน
– การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
– การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
สถานที่ประชุม : โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ :
ห้องบุษบงกช เอ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

แก้ไขเมื่อ 24 ธ.ค. 55 19:35:53

แก้ไขเมื่อ 24 ธ.ค. 55 18:50:41

จากคุณ : luck me

(๔) เพิ่มทุน 4 kmc : 5 kmc (หุ้นใหม่) ราคาหุ้นละ 0.50 บาท
…….จะได้สิทธิซื้อหุ้นใหม่ 62,500 kmc @ 0.50 เป็นจำนวนเงิน 32,500 บาท
…….รวมหุ้นเดิม 50,000 kmc ต้นทุน 43,000 บาท ทำมีจำนวนหุ้น 112,500 kmc ต้นทุนรวม 75,500 บาท เฉลี่ยต่อหุ้น 0.6711

หมายความว่า ใครที่มีหุ้นมีสิทธิซื้อหุ้นใหม่ที่ 50 สตางค์หรือครับ ซับซ้อนซ่อนเงื่อนโคตร

อิอิ..ดีใจกะเม่า KMC ทุกท่านใครอยากเล่น เรามีสูตรคอนทร้าง่ายๆ ให้ไปแก้มือกะเจ้า

ข้อแรก …สาดทิ้ง KMC-W2 ให้หมดสิ้น มันจะลากล่อแมงก็ปล่อยมเค้าทำไปแบบครั้งก่อน

ถ้าท่านติดดอย จะเอาเงินที่เหลือ รอซื้อ KMC-W3 ถูกๆๆชาตินี้ได้ซื้อแน่รับประกัน
อยากเล่นมาก อดใจไว้ ทนขาดทุนไปก่อนถ้าดอย(ดอยไงฟะ เค้าลากจาก 40ตังมาขาย55สบายๆๆ)
รอซื้อเมื่อหุ้นพาร์70ตังเข้าเทรด แล้วค่อยไปรุ่มข่มขืนหุ้นกะเค้ากัน..คริคริ

ขอกำไรจงอยู่ในกระเป๋าเม่า…..ดาร์ทเวเตอร์ฝากมาบอก
(อยากให้หุ้นตัวนี้วิ่งขึ้น เม่าจง **งดซื้อเพิ่มทุนโดยเด็ดขาด** และเช่นเคย จดคำพูดนี้แปะในหนังสือเพิ่มทุนไว้…555 แล้วท่านจะระลึกถึงเรา)

เห็นด้วยว่าราคามันยังไม่แน่นอน

1. ราคาปิด kmc ก่อน xr ที่ใส่ในสูตรเป็นแค่ *คาดการ* ซึ่งจริงๆ ไม่รู้จะออกหัวหรือก้อย

2. ราคา kmc-w3 ก็เป็นแค่ *คาดการ* ซื้อขายช่วงเดือนแรกๆ มันจะวิ่ง 0.01 – 0.02 หรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือถ้าเปิดสูงๆ ช่วงวันแรกจริง รับรองมีไหลแน่

รอเก็บหลังมันเข้าเทรดแล้วอาจจะปลอดภัยกว่า

ว่าแต่คุณ luck me คิดให้คร่าวๆ สำหรับคนที่คิดจะใช้สิทธ์เพิ่มทุน (เติมตัง) นี่
แล้วถ้าคนที่อมหุ้นไว้แต่ไม่คิดจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหละ ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ จะขาดทุนเท่าไหร่ จากมูลค่าในปัจจุบัน

เพราะนี่ขนาดคนที่ต้องควักตังก์เพิ่มทุนให้เจ้า คำนวนแล้วยังปริ่มๆ เกือบขาดทุน

ช่วงนี้ราคา kmc ถ้าไม่ลากก็ปล่อยให้ไหล ขึ้นอยู่กับเจ้าอย่างเดียวว่าจะเล่นยังไง
เสี่ยงเกินไปสู้ไปหาตัวอื่นเล่นดีกว่า มีตั้งหลายตัวที่ตอนนี้วิ่งกันทะลุมิติ วันๆ นึงขึ้น 20-30%

ที่ จขกท.อธิบายมาเคลียร์หมด เพราะคิดได้ประมาณนี้เหมือนกัน

แต่สงสัยตอนเพิ่มทุนแล้ว ลดพาร์จาก 20 เหลือ 70 สต.จำนวนหุ้น

ไม่เพิ่มเหรอคะ เพราะตอนรวมพาร์ หุ้นยังเหลือครึ่งเดียว

ปล. การเพิ่มทุนใช่ว่าจะไม่ดี ลูกชายลองซื้อ UV เล่น ๆนิดหน่อยตอน

10 บาท เลยต้องเพิ่มทุน 1 : 1.5 ที่ 5 บ. ตอนนี้ทุนก็อยู่ที่ 7 บาท

ถ้าหุ้นที่ซื้อขายได้ 26 ธค. ยังอยู้ที่ 9.5+ ก็กำไรนะคะ

Advertisements