[InfoQuest] รายงานพิเศษ : ปี 55 ยุคทองกองทุนหุ้น – LTF
3 มกราคม 2556

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี 2555 ปิดที่ 1,391.93 เพิ่มขึ้น 36% จากสิ้นปี 2554 ทว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) หลายแห่งสามารถบริหารกองทุน ทั้งที่เป็น “กองทุนหุ้น” และ “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” หรือ LTF ให้มี “ผลตอบแทน”เหนือกว่าการปรับขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นโดยรวมได้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 จากตัวเลขของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้บอกถึงตัวเลขอันเป็นผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนหุ้น และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) พบว่า กองทุนรวมตราสารทุนของ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง(บลจ.) จำกัด” สามารถครองแชมป์กองทุนหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้สูงสุด และเป็นบริษัทเดียวที่มีกองทุนหุ้นติด1ใน 10 อันดับแรกในการสร้างผลตอบแทนมากสุด ผลตอบแทนดังกล่าว กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเป็นกองทุนอันดับแรกที่สร้างผลตอบแทนในช่วง 1 ปีได้สูงถึง 75.03% รองลงมาคือ กองทุนเปิดทรัพย์บัวหลวง ผลตอบแทนอยู่ที่ 60.28% อันดับ3 คือกองทุนเปิดบัวแก้ว ผลตอบแทนอยู่ที่ 59.91% อันดับ 4 คือ กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 ผลตอบแทน 59.82% และอันดับที่ 5 คือ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล ผลตอบแทนอยู่ที่ 57.74% ด้านผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ก็เช่นกัน บลจ.บัวหลวงยังคงครองแชมป์สร้างผลตอบแทนสูงเป็นอันดันหนึ่ง จะเห็นว่า 3 กองทุน LTF แรกที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดประกอบด้วยกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ผลตอบแทนอยู่ที่ 59.64% รองลงมากองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ผลตอบแทนอยู่ที่ 54.72%และกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ผลตอบแทนอยู่ที่ 51.30% สำหรับผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องของกองทุน บลจ.บัวหลวง เกิดจากแนวคิดการลงทุนในกรอบระยะยาวของบริษัทที่ดูปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหารของกองทุนจะมองภาพรวมก่อนว่าอนาคตจะไปในทิศทางไหน Megatrend อะไรที่จะเกิดและมีผล แล้วจึงมาดูว่าอุตสาหกรรมใดจะได้รับผลดีจาก Trend นั้นๆ แล้วจึงไปแสวงหาบริษัทที่จะเติบโตและมีกำไรไปกับกระแสที่จะเกิดในอนาคต ความชัดเจนใน Investment Theme แบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้ เพราะได้มีการมองไปที่ศักยภาพของตัว บลจ.บัวหลวงที่จะอยู่รอดและอยู่ได้ดีแม้ตลาดหุ้นจะมีความผันผวนจนตกลงมาได้ในวันหน้า หรือจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนตลาดหุ้นถล่มลงมาได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าหุ้นและกองทุนหุ้นทั้งหมดก็อาจถูกกระทบไปด้วยแต่ก็จะเป็นช่วงสั้นช่วงหนึ่ง เคล็ดลับในการบริหารกองทุนของ บลจ.บัวหลวง ยังอยู่ที่การบริหารกองทุนนั้น จะไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งบริหารเพื่อให้ได้รางวัลอื่นใดนอกไปจากความมั่งคั่งของผู้ลงทุนในระยะยาว และผลประกอบการกองทุนนั้นจะดูระยะสั้นๆ อย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้เวลาหลายปีและดูอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การคัดเลือกหุ้นด้วยแนวคิดของเราผนวกกับกลยุทธ์ที่ใช้มาตลอดคือ Good Stocks + Good Trade = Good Performance ซึ่งมาต่อยอดด้วยการคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ก็สามารถพิสูจน์ได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 10 ปีในฐานข้อมูลของ Morningstar เพราะว่า 10 อันดับแรกของกองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในรอบระยะเวลา 10 ปีเป็นกองทุนของบัวหลวงจำนวนมากเกินครึ่ง สำหรับภาพรวมของธุรกิจจัดการกองทุน ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555 ธุรกิจกองทุนรวมยังถือว่าเติบโตดี โดยมีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านล้านบาทจากสิ้นปี 2554 ที่ 2.00 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25% และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี2556 คาดว่า จะเติบโตเป็นเลข 2 หลัก ปัจจุบันธุรกิจกองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19.76% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ส่วน ใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ประมาณ 60% ขณะที่เป็นกองทุนหุ้นประมาณ 20% เท่านั้น และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 26.38% ของเงินฝากทั้งระบบ ดังนั้น โอกาสในการเติบโตของธุรกิจกองทุนรวมในไทยยังมีอีกมาก เพียงแต่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้อ่านออกเขียนได้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทน กองทุนรวมตราสารทุน ชื่อกองทุน YTD% 1 Year Return% มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 74.03 75.03 32.78 กองทุนเปิดทรัพย์บัวหลวง 58.88 60.28 25.02 กองทุนเปิดบัวแก้ว 58.51 59.91 32.70 กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 58.45 59.82 27.54 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล 58.10 57.74 18.25 กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน 57.97 59.34 5.31 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม 57.80 58.08 16.33 กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล 57.36 58.75 5.32 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 54.30 54.00 35.09 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 54.28 54.40 9.65 ที่มา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ผลตอบแทน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ชื่อกองทุน YTD% 1 Year Return% มูลค่าหน่วยลงทุน(บาท) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 58.35 59.64 32.57 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 54.36 54.72 40.20 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว 50.40 51.30 24.53 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 49.84 50.27 37.12 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทยแวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 47.13 47.45 21.54 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว 47.05 47.82 14.53 กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 45.51 45.85 19.09 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 45.14 46.02 23.85 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว 44.33 43.80 20.29 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 43.81 44.58 25.62 ที่มา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555

Advertisements