[InfoQuest] AGE โชคดีสองชั้น
09-01-2013 04:11:29

ปี 2555 คือปีแห่งความอับเฉาของ บมจ.?เอ?เชีย กรีน ?เอน?เนอจี จำกัด(มหาชน) หรือ AGE อย่างแท้จริง แต่ 2556 คือ เชื่อได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งปีของความเริงร่ากับโชคดีสองชั้น แถมยังกลายเป็นธุรกิจต้นแบบในเรื่องจัดการปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงงานแยกกรองถ่านหินเสียด้วย งานนี้ได้ทั้งเงินทั้งกล่อง
กลางปี 2554 ความคึกคักของธุรกิจค้าและคัดกรองถ่านหินของไทย ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่มีท่าเทียบเรือ และโรงงานคัดกรองถ่านหินหลายสิบราย ต้องประสบภาวะหยุดชะงักกะทันหันเมื่อแกนนำกลุ่มต่อต้านการขนย้ายและประกอบธุรกิจถ่านหินที่พวกเขาเห็นว่าทำลายสภาพแวดล้อมและสุขภาพอย่างหนัก ถูกมือปืนยิงอย่างอุกอาจเสียชีวิต
การฆาตกรรมดังกล่าว ทำให้มีเรื่องร้องเรียนยังศาลปกครองเพื่อคุ้มครองชั่วคราว และผลต่อเนื่องตามมาคือ โรงงานคัดกรองหรือธุรกิจถ่านหินในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด ต้องหยุดดำเนินการ หลังจากที่ผู้ว่าราช?การจังหวัดสมุทรสาคร ?ได้มีหนังสือด่วนที่สุด?ถึงรอง?ผู้ว่าราช?การ หัวหน้าส่วนราช?การ นายอำ?เภอ ?ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก?แห่ง ?และ?ผู้ประกอบกิจ?การถ่านหินทุกราย ?ให้ระงับ?การดำ?เนิน?การ?เกี่ยวกับกิจ?การถ่านหินทุกกรณีตั้ง?แต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ?เป็นต้น?ไป หากฝ่าฝืนจะดำ?เนิน?การตามกฎหมายอย่างจริงจัง,
ผลพวงดังกล่าว ทำให้ AGE ซึ่งดำเนินการตั้งโรงงานคัดกรองถ่านหินในเขต ต.นาดี ?เพื่อ?การคัด?แยก?เฉลี่ย 30,000 ตัน/?เดือน และมียอดขายเฉลี่ย 40,000 ตัน/?เดือน ต้องได้รับผลประทบไปด้วย
หลังจากนั้นปรากฏการณ์ผีซ้ำด้ำพลอยก็ตามมา เมื่อ ราคาถ่านหินในตลาดโลกตกฮวบลงมาอย่างกะทันหัน ?ยาวนานเกืบอตลอดปี 2555 ทำให้การขาดทุนจากสต๊อกของถ่านหินที่อยู่ในโรงงานคัดกรองซึ่งขนย้ายไปไหนไม่ได้ตามคำสั่งทางราชการ ต้องบันทึกเป็นตัวเลขขาดทุนตามมูลค่าของถ่านหินในตลาดโลก ผมกระทบที่ตามมาคือ ทำให้ AGE กลายสภาพจากหุ้นดาวรุ่งเป็นดาวร่วงเช่นเดียวกันกับหุ้นถ่านหินอื่นๆ (ยกเว้นบริษัทเอ็นเนอจี้ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน)หรือ EARTH ที่เป็นข้อยกเว้น) มีตัวเลขขาดทุนหลายไตรมาสติดต่อกัน
ผลการดำเนินงานของ AGE เพิ่งจะฟื้นตัวเมื่อราคาถ่านหินเริ่มทรงตัวและเขยืบขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2555
ถึงวันนี้ AGE มีสถานการณ์ต่างออกไปจากเดิม
เริ่มต้นแต่ประเด็นทางด้านกฎหมายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ศาลผปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง?ในคดีที่นายสนธิญา สวัสดี ?แกนนำกลุ่มต่อต้านถ่านหิน?ใน จ.สมุทรสาคร ยื่นฟ้อง?ผู้ว่าราช?การจังหวัดสมุทรสาคร ฐานละ?เลยต่อหน้าที่?ไม่ดำ?เนิน?การตรวจสอบสา?เหตุ?การ?เน่า?เสียของ?แม่น้ำท่าจีน ?และ?ไม่ดำ?เนิน?การขั้น?เด็ดขาดกับ?ผู้ประกอบกิจ?การขนถ่ายถ่านหินที่?ใช้?เรือผิดประ?เภท?หรือ?ไม่?ได้รับอนุญาต พร้อม?ทั้ง?ให้คำสั่งกำหนดมาตร?การ?หรือวิธี?การคุ้มครอง?เพื่อบรร?เทาทุกข์ชั่วคราวก่อน?การพิพากษาสิ้นสุด?ไป โดนยศาลมอบหมายให้?ผู้ว่าราช?การ จ.สมุทรสาคร ดู?แล?ไม่?ให้มี?การขนถ่ายถ่านหินครอบคลุมพื้นที่?ทั้งจังหวัด
ผลพวงจากการที่อำนาจในการอนุมัติการประกอบการ หรือขนย้ายถ่านหิน ทำให้ วันที่ 29 พฤศจิกายน นายพันธ์เทพ ศรีวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อหาทางออก โดยอาศัยพื้นฐานของการประชุมหารือระดับทวิภาคีระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ระหว่างตัวแทนของ AGE กับตัวแทนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน(จนได้บันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู)ไปแล้ว โดยตัวแทนของ AGE 8nv นางสมสุข คงคเชนทร์ กล่าวว่า ยอมรับในข้อบกพร่องของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้น
การประชุมวันดังกล่าวที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการประกอบกิจการถ่านหิน ของAGE ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระบบปิดภายในโกดังเก็บถ่านหินแล้วเสร็จ โดยมีแผนและมาตรการดำเนินประกอบกิจการคัดแยกและขนส่งถ่านหิน อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ข้อสรุปว่า AGE สามารถประกอบกิจการถ่านหินเฉพาะทางบกหรือทางรถบรรทุกเท่านั้น ซึ่งแท้จริงไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่กระทำผิด กฎหมายหรือสร้างความเสียหายอย่างหนัก และมีการลงทุนได้ลงทุนปรับปรุงระบบภายในโรงงานเป็นจำนวนเงินมากพอสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับ”ระบบ 3 ปิด” (ป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ และถนนสาธารณะ)
ข้อสรุปดังกล่าว ทำให้วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3112/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งระงับการประกอบกิจการถ่านหิน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า อนุสนธิคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1179/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง ให้ระงับการประกอบกิจการถ่านหิน โดยจังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏว่า AGE ได้ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครได้ กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลนาดี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงได้ทำการยกเลิกคำสั่งระงับการประกอบกิจการถ่านหินของบริษัทดังกล่าว ซึ่งในอนาคตชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา
คำสั่งดังกล่าว ยังได้กำหนดว่า ให้ใช้มาตรฐานของ AGE เป็นต้นแบบกับผู้ประกอบการอื่นๆที่จะได้รับการยกเลิกคำสั่งในภายหลัง นับแต่ 1) จัดให้มีแผ่นพลาสติกหนาปิดหน้าประตูเข้า-ออก 2) ระบบรถขนส่งให้ใช้ระบบปิด ยังไม่มีผลปฏิบัติในทันที 3) จัดทำสเปรย์น้ำติดตั้งรอบเครื่องคัดแยก และมีผ้าปิดกั้นโดยรอบ 4) ปิดคลุมผ้าให้มิดชิดก่อนขนย้ายถ่านหินออกอาคาร 5) ล้างล้อและหยุดรถเพื่อฉีดล้างฝุ่นละออง 6) จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย 7) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ที่ด้านหน้าบริษัทฯ เพื่อสอดส่องและป้องกันการละเมิดข้อตกลง
การปลดล็อกครั้งสำคัญ ทำให้นายพนม ควรสภาพร กรรมการผู้จัดการ AGE ออกมาแสดงความโล่งอกว่า จากนี้ไป เปิดเผยว่า บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากคลังสินค้าและโรงงานคัดแยกถ่านหิน ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ที่ได้เปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 1/2556 เป็นต้นไป ถือว่าสัญญาณที่ดีสำหรับแผนการขยายการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีฐานลูกค้ากว่า 100 ราย โดยกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กว่า 50% ประกอบกับเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมเขต จ.สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ เขตอุตสาหกรรมปริมณฑล ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ครบคลุมภาคกลางตอนล่าง
การที่ AGE กลับมามีคลังสินค้าครบทั้ง 3 แห่ง คือ ที่ ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะอยู่ในย่านอุตสาหกรรมเขต จ.สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเขตอุตสาหกรรมปริมณฑล นอกเหนือจาก คลังสินค้าที่เพชรบุรี ซึ่งรองรับกลุ่มลูกค้าในเขตภาคใต้ และภาคตะวันตก ซึ่งคัดแยกและคลังเก็บสินค้า และที่อยุธยา ซึ่งเป็นโครงการท่าเรือและคลังสินค้า ที่รองรับกลุ่มลูกค้าภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข่าวดีดังกล่าว ทำให้เพิ่มศักยภาพของการทำธุรกิจถ่านหินในประเทศ โดยที่ AGE คาดว่ารายได้ในปี 2556 บริษัทตั้งเป้าที่ 6,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมรายได้ จาก ต.นาดี ขณะที่บริษัทยังเดินหน้าตามแผนการขยายธุรกิจ ใน 5 ปี 4 โครงการนั้น ประกอบไปด้วย การส่งออกถ่านหินไปยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งออกถ่านหินไปยังประเทศจีน และกำลังจะขยายตลาดไปยังประเทศอินเดีย
การกลับมาทำธุรกิจเต็มที่ ทำให้ AGE สามารถศึกษาโครงการเพิ่มเติมในอนาคตอื่นๆเช่น โครงการลดต้นทุนดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือละคลังสินค้าระบบปิด เพื่อลดขั้นตอนในการนำเข้าลง การลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ คือ เหมืองถ่านหิน เพื่อการรองรับการเติบโตของธุรกิจในอัตราที่สูง ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท และการลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ โดยได้ศึกษาโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นต้นเมฆร้ายผ่านพ้นไปแล้ว ในขณะที่ราคาถ่านหินในตลาดโลก ก็กำลังเดินหน้าเป็นขาขึ้นรอบใหม่ โอกาสของAGE ก็อยู่ในกำมือตนเองเท่านั้นว่าจะทำได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเป็นเจ้าของเหมือนในอินโดนีเชียซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติสักที ทั้งที่พยายามมาหลายปีแล้ว

Advertisements