5 ส คืออะไร
5 ส คือ กิจกรรมการดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ทำงานหรือบ้านเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด และความปลอดภัย 5ส ประกอบด้วย
1. SEIRI (สะสาง) คือ
การแยกของที่จำเป็นออกจากของไม่จำเป็น ขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป และจัดเก็บของที่จำเป็นให้เป็นหมวดหมู่
2 SEITON (สะดวก) คือ
2.1 การจัดเก็บของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่สะดวกในการหยิบใช้งาน และ ต้องคำนึงถึง
• คุณภาพ (ใช้ระบบ FIFO )
• ประสิทธิภาพ (จัดวางสิ่งของให้ค้นหาได้รวดเร็วขึ้น)
• ความปลอดภัย (สิ่งของที่มีน้ำหนักมากให้วางชั้นล่าง การล่ามโซ่กันล้ม)
2.2 การทำป้ายชี้บ่ง และทาสีตีเส้นตามความเหมาะสม
2.3 การทำบันทึกรายการ และจำนวนของที่จะจัดเก็บ
3 SEISO (สะอาด) คือ
การทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ โดยการปัด กวาด เช็ดถู
4 SEIKETSU (สุขลักษณะ) คือ
4.1 ความสะอาดสถานที่ทำงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการทำ ส1 – ส3 อย่างต่อเนื่อง
4.2 การรักษาความสะอาด ด้วยการควบคุมให้พนักงานทำ ส1- ส3 อย่างต่อเนื่อง ตามฐานที่กำหนด
4.3 จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส และมาตรฐาน 5ส
5 SHITSUKE (สร้างนิสัย) คือ
5.1 การปฏิบัติทำ ส1- ส4 อย่างต่อเนื่อง
5.2 การปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5.3 การมีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตนในเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ตนอื่น
5.4 การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ

Advertisements