SSI ปลื้มรายได้ปี55 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โต26% จากปีก่อน ชี้ ปีนี้ตลาดเหล็กกลับสู่
ปกติ แนวโน้มราคาขาขึ้น ระบุ ความต้องการในประเทศ 17.5 ล้านตัน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI รายงานผลการดำเนินงานไตร
มาสที่ 4 ปี 2555 ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 17,599 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 13,008 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน เป็นรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการขายเหล็กรวม
811 พันตัน ประกอบด้วย 1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 647 พันตัน ซึ่งเป็นปริมาณขายสูงสุด
เป็นอันดับสองรองจากไตรมาส 1/2553 และ 2) เหล็กแท่งแบนที่ขายบุคคลภายนอก 164
พันตัน หรือ คิดเป็นร้อยละ25 จากปริมาณขายเหล็กแท่งแบนทั้งหมด มี EBITDA ติดลบ
2,078 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 3,259 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 4,782 ล้าน
บาทในไตรมาส 3/2555 และ EBITDA ติดลบ1,985 ล้านบาท ขาดทุน 2,376 ล้านบาทในไตร
มาส 4/2554
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 ปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
บริการรวม 60,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 47,975 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 26 และมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 15,903 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 981
ล้านบาทในปี 2554
สาเหตุที่การดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากความล่าช้าของการเริ่ม
ดำเนินการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ต้นทุนการผลิตของโรงถลุงเหล็กยังสูงเนื่องจากการผลิต
ยังไม่ถึงระดับที่เหมาะสม การลดลงของราคาเหล็กในตลาดโลกทำให้ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลด
ลง และ การตั้งสำรองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ แต่ท่ามกลางตลาดที่ท้าทายนี้บริษัท
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด สร้างยอดขายได้สูงกว่าปี 2554 ถึงร้อยละ 26 เนื่องจากเริ่มได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมจากการเชื่อมโยงกับธุรกิจต้นนํ้า หรือ โรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,470 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน ขาดทุนสุทธิ1,655 ล้านบาท มียอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
(Premium Value Product) ร้อยละ 37 ส่วนธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ขาดทุนสุทธิ 14,194 ล้าน
บาท เนื่องจากผลผลิตยังต่ำ ธุรกิจท่าเรือน้ำลึก กำไรสุทธิ 155 ล้านบาท ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อม
บำรุง กำไรสุทธิ 45 ล้านบาท ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น กำไรสุทธิ 192 ล้านบาท
นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอส
เอสไอ กล่าวว่า ‘ปี 2555 เป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก สืบเนื่องจาก
ปัญหาเศรษฐกิจโลก บริษัทเหล็กและเหมืองแร่ทั่วโลกต่างประสบภาวะขาดทุนกันถ้วนหน้า ซึ่ง
เป็นช่วงจังหวะที่ไม่ดีสำหรับการเริ่มต้นการผลิตโรงถลุงของเรา บริษัทฯประสบภาวะขาดทุนหนัก
จากค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มผลิต ผลผลิตต่ำในช่วงเริ่มผลิต และขาดทุนราคาเหล็ก แต่อย่างไรก็ตาม
เราสามารถทำยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนได้สูงมาก โดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง และสามารถขยาย
ส่วนแบ่งตลาดได้มาก การผลิตที่โรงงานทีไซด์และโรงงานบางสะพานแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ และ
เราเริ่มเห็นผลประโยชน์ร่วมจากการเชื่อมโยงธุรกิจแนวดิ่งแล้ว
นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรเป็นอย่าง
ดี จนถึงวันนี้บริษัทฯได้ระดมทุนถึง 6,184 ล้านบาทจากการขายหุ้นเพิ่มทุนและ 1,568 ล้านบาท
จากการขายทรัพย์สิน และบริษัทฯจะเดินหน้าดำเนินการตาม’แผนการเพิ่มทุนและจัดโครงสร้าง
ทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ’ เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินต่อไป
หลังจากปลายปีที่ผ่านมา ตลาดเหล็กปัจจุบันกลับมาเป็นขาขึ้นหลังจากซบเซามานาน
6 เดือน ภาวะปัจจัยภายนอกดี – ความต้องการใช้เหล็กในประเทศสูง อุตสาหกรรมเหล็กมีมาร์จิ้น
ดีขึ้นปีนี้ ในขณะที่เรามีปัจจัยภายใน 3 รายการใหญ่ๆที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯไปในทางบวกในปีนี้
1) สเกลธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น จากการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้นที่โรงงานทั้ง 2 โรง 2) ต้นทุนการผลิต
เหล็กแท่งที่จะลดลง หลังโครงการ PCI เริ่มใช้งานในไตรมาส 2 3) มาร์จิ้นสูงขึ้น จากสัดส่วนสูง
ขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ’ นายวินกล่าว
บริษัทคาดการณ์ว่าการบริโภคเหล็กในปี 2556 จะปรับตัวสูงขึ้นจากความชัดเจนของ
มาตรการแก้ไขการคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจโลก สถาบันเหล็กโลก (World Steel
Association: WSA) ได้ประเมินว่า ในปี 2556 ความต้องการเหล็กของโลกจะขยายตัวร้อยละ
3.2 หรือเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1,455 ล้านตัน โดยจีนจะยังคงเป็นผู้บริโภคเหล็กรายใหญ่ของ
โลก โดยภูมิภาคอาเซียนนั้น คาดการณ์อัตราการเติบโตของปริมาณการใช้เหล็กร้อยละ 3.3 หรือ
เพิ่มขึ้นเป็น 56.5 ล้านตัน ส่วนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศนั้น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย (ISIT) คาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กในประเทศในปี 2556 จะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 7.2 หรือมีความต้องการประมาณ 17.5 ล้านตัน โดยความต้องการของเหล็กทรงแบนที่
ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเพิ่มขึ้น จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลที่ยังมีรถยนต์ค้างส่ง
มอบ และในส่วนของเหล็กสำหรับการก่อสร้าง คาดว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้างจะมีการขยายตัวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของภาครัฐ

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (15,902,845) (980,773)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.83) (0.06)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,654,542) (443,883)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.09) (0.03)
ต่อหุ้น (บาท)

Advertisements